LAS VEGAS–()–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że firma Pacific Textiles, wiodący producent tekstyliów, wybrała Rimini Support™ do wsparcia wysoce spersonalizowanej, kluczowej implementacji S/4HANA leżącej u podstaw działalności produkcyjnej firmy.

Szybsze i bardziej kompleksowe wsparcie oferowane przez Rimini Street umożliwiło Pacific Textiles znaczne oszczędności kosztów IT, uwolnienie zasobów w celu koncentracji na projektach i inwestycjach umożliwiających konkurencyjny wzrost i przewagę na rynku, w tym przejście na nową architekturę jeziora danych.

Wsparcie świadczone przez dostawcę oprogramowania szybko traci na wartości i zapewnia coraz mniej zadowalające doświadczenie po implementacji

Pacific Textiles jest jednym z wiodących na świecie producentów spersonalizowanych dzianin w branży tekstylnej, którego wyroby są wykorzystywane do produkcji ponad miliarda sztuk odzieży rocznie. Firma ściśle współpracuje z markami odzieżowymi w celu projektowania tkanin spełniających wymogi spersonalizowanych zamówień, co miesiąc dostarczając klientom ponad 3 tys. nowych próbek materiałów.

Działalność firmy w znacznym stopniu opiera się na oprogramowaniu SAP, za pośrednictwem którego zarządza ona otrzymywanymi zamówieniami, planowaniem, zakupem materiałów oraz wieloma innymi czynnościami kluczowymi z punktu widzenia planowania zasobów.

– Po zakupie oprogramowania SAP zaoferowano nam rozwiązanie branżowe Mills Products jako najbardziej odpowiadające naszym potrzebom. Jednak rozwiązanie to tradycyjnie było wykorzystywane do zarządzania wyrobami papierniczymi i produkcją stali. Rzecz jasna, nijak to się miało do tekstyliów, a zatem całość wymagała szeroko zakrojonej personalizacji – powiedział Hubert Tsang, dyrektor ds. IT w Pacific Textiles.

– Wsparcie SAP było pomocne na etapie pierwszej implementacji, jednak później jego jakość pogorszyła się, a cały proces stał się powolny i uciążliwy. W ramach standardowego wsparcia SAP przesyłaliśmy zgłoszenie, czekaliśmy na jego rozpatrzenie, wymienialiśmy liczne wiadomości, a potem czekaliśmy bez końca na rozwiązanie. Ostatecznie udawało nam się rozwiązać jedynie większość problemów, a wiązało się z wyższymi wydatkami na profesjonalną obsługę SAP – wskazał Tsang.

Wsparcie Rimini Street ogranicza czas reakcji i wydatki związane z utrzymaniem oprogramowania

Sfrustrowana poziomem jakości, tempem i kosztami wsparcia oferowanego przez dostawcę S/4HANA, firma Pacific Textiles przystąpiła do poszukiwań zewnętrznego dostawcy. Szybko zdecydowała się na Rimini Street ze względu na wielkość firmy, skalowalność oraz szeroki wachlarz funkcji adresowanych do przedsiębiorstw. Ponadto Rimini Street jako jedyna zaoferowała Pacific Textiles wielojęzyczne wsparcie, tak istotne dla firmy prowadzącej działalność na całym świecie.

Dzięki przejściu na Rimini Support Pacific Textiles zyskała następujące korzyści:

  • czas reakcji wynoszący maksymalnie 10 minut zamiast 4 godzin w przypadku SAP, co stanowi ograniczenie czasu reakcji o 96%;

  • bezpośredni dostęp do przypisanego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE);

  • specjalistyczne wsparcie w zakresie wysoce spersonalizowanych systemów firmy, nieobjętych zakresem wsparcia oferowanego przez dostawcę;

  • znaczne ograniczenie kosztów IT;

  • możliwość przeznaczenia zasobów na realizację projektów ukierunkowanych na rozwój.

– Dzięki oszczędnościom, jakie zyskaliśmy po przejściu na rozwiązanie Rimini Street, Pacific Textiles może teraz skupić się na kluczowych, strategicznych przedsięwzięciach, o których myśleliśmy od lat – powiedział Tsang. – W produkcji zbierane i analizowane są tony danych, które mają pomóc nam zrozumieć i zoptymalizować pracę maszyn. Od dawna chcieliśmy przejść na nową architekturę jeziora danych, lecz zbyt wiele środków przeznaczaliśmy na wsparcie IT. Rimini Street pomogła nam je uwolnić, umożliwiając rozpoczęcie tego istotnego przedsięwzięcia, które pomoże nam w realizacji planu innowacji związanych ze sztuczną inteligencją.

– W Rimini Street zakładamy, że mamy do zaoferowania znacznie więcej niż tylko wsparcie dostawcy oprogramowania – powiedział Craig Mackereth, wiceprezes wykonawczy ds. globalnej realizacji usług. – Rimini Street jest partnerem strategicznym wnoszącym kluczowy wkład w szersze osiągnięcia organizacji takich jak Pacific Textiles. Naszym celem nie jest po prostu zawarcie transakcji. Dążymy do nawiązania długofalowej współpracy.

Więcej informacji na temat korzyści uzyskanych przez Pacific Textiles po wyborze Rimini Street można znaleźć tutaj.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym naszą zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


source